Paeria de Cervera

Punt de Voluntariat de Cervera/Segarra

Paeria de Cervera

Avís legal

Titularitat del portal

D’ara endavant, “l’administració”:

Paeria de Cervera
P2508400E
Plaça Major, 1
25200 Cervera
voluntariat@cervera.cat
973530025

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’administració i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’administració.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’administració. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, en cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’administració o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’administració no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Responsabilitat dels continguts

  • L’administració no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’administració, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’administració.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.
  • L’administració no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
  • L’administració no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. L’administració tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d’aquest portal.
  • L’administració no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
  • L’administració es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
  • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tot usuari del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.